هشت اشتباه مهلک

مقاله ی “بزرگترین اشتباهات زندگی”

در این مقاله هشت مورد از اشتباهاتی که ممکن

است مرتکب شوید و بخاطر آنها نتوانید زندگی

مطلوب خود را داشته باشید عنوان می شوند.

 قدم به قدم راه و روشهایی ارائه می شوند که

چطور بر این مشکلات غلبه کنید و یک زندگی

بهینه تر را نسبت به قبل آغاز نمایید.

هشت اشتباه زندگی
هشت اشتباه زندگی
بزرگترین اشتباهات زندگی

نقشه ی ذهنی مربوط به

“بزرگترین اشتباهات زندگی”

در این نقشه ی ذهنی مصور هشت مورد از

اشتباهاتی که ممکن است مرتکب شوید و بخاطر

آنها نتوانید زندگی مطلوب خود را داشته باشید

عنوان می شوند. ضمن اینکه راههای اصلاح

آنها و نحوه ی تبدیل این اشتباهات به فرصت نیز

شرح داده می شوند.