اشتباه کردن
ریسک چیست
امیدواری چیست؟
مصرّ بودن وادامه دادن
غلبه بر اهمال کاری
غیر ممکن وجود ندارد
ریچارد برانسون
اراده قوی و تاب آوری
افزایش بهره وری