نقل قولهای راجع به

انتخابهای بهتر 

نقل قولهای راجع به انتخاب گزینه های بهتر،

مجموعه ای از اثر گذارترین و مفیدترین سخنان،

پرسشهایی تامل برانگیز و کلید واژه های خاص هستند

که تصمیم گیری را به چالش می کشند.

انتخاب بهتر

الگوی آماده ی تصویری برای

تفکر جهت تصمیم گیری

این یک الگوی آماده مصور است که برای انتخاب

نهایی و تصمیم گیری به شخص کمک می کند.

با استفاده از این چارچوب، فرد بطور مشخص

و موثری قادر خواهد بود تا جوانب و پیامدهای

هر انتخاب یا تصمیمی را بصورت متمرکز مشاهده کند.