بزرگترین اشتباهات زندگی

بزرگترین اشتباهات زندگی

این بخش راجع به اشتباهات زندگی است. اما بطور خاص راجع به اشتباهاتی که بشدت در زندگی اثر گذار هستند. اشتباهاتی که احتمالا یا به طورسهوی مرتکب می شویم و یا اینکه بخاطر عدم آگاهی از آنها و عواقب  بشدت مخرب آنها مرتکب می شویم. هشت مورد از بزرگترین اشتباهات رایج در زندگی که با انجام آنها کیفیت زندگی بشدت افت می کند، به طور کامل و با جزییات شرح داده شده اند. علاوه بر مقاله ای که در آن توضیحات لازم برای هر اشتباه و روش جبران آنها عنوان شده، در نقشه ی ذهنی مربوطه نیز با تصویر سازی های بعمل آمده و دسته بندی های انجام شده ،نکات هر مورد با ظرافت و زیبایی بیان شده و هم راههای جبران و جلوگیری از آنها آموزش داده شده است.

از مجموعه “سخنرانی های تد”

اشتباهات شما مالِ شماست