در این بخش توضیح داده می شود که چطور باید خوشحالی را از چیزهای حتی کوچک استخراج کرد. شاید باور کردنی نباشد اما همین موارد کوچک و به ظاهر کم اهمیت هستند که میزان خوشحالی و رضایتمندی از زندگی را افزایش می دهند.