امید یعنی فرد باور دارد که قادر است تا آینده مورد دلخواه خود را بسازد و برای این کار ویژگی های خاصی دارد. این ویژگی ها ….

اهمال كاری یعنی به تأخیر انداختن كارها. به زبان خودمانی یعنی كاری كه ما باید در زمان مشخصی انجام بدهیم را پشت گوش می اندازیم و به زمان دیگری موكول كنیم….

همه ما در زندگی غول هایی برای خود ساخته ایم و فکر می کنیم نمی توانیم بعضی کارها را انجام دهیم چون باور کرده ایم که نمی توانیم؛

نه من نمی تونم ….

برای بیشتر مردم هدف گذاری چیزی بیشتر از این پروسه ساده نیست که شروع به نوشتن اهداف‌شان نموده و سپس قدمهای مورد نیاز را برای به دست آوردن خواسته هایشان  ….

وقتی مشکلی پیش می آید، موقعیت درستی است که باید مسئولیت پذیری را نشان داد. مسئولیت انتخابها، مسئولیت تصمیم ها و مسئولیت عملکرد. فارغ از اینکه …