عامل شانس

کتابچه راهنما

آیا شما فکر می کنید که بقدر کافی

خوش شانس هستید؟

دوست دارید تا جزو افراد خوش شانس باشید؟

در این ایبوک بطور کامل توضیح داده میشود که

چطور میتوانید برای رسیدن به خواسته ها و آرزوهایتان

شانس بیشتری داشته باشید.

فاکتور شانس

نقشه ذهنی مصور از “کتابچه راهنما”

در این نقشه ذهنی مصور آنچه که برای تولید شانس

نیاز دارید تا به اهداف و آرزوهایتان برسید، بصورت

طبقه بندی شده خواهید یافت. به ویژه آنکه

خصوصیات رفتاری، طرز فکر و کارهای خوش شانس ترین

افراد دنیا به تفصیل آورده شده اند.