زندگی با عذر و بهانه

در این بخش ده مورد از عذر و بهانه هایی که اشخاص برای

پیگیری نکردن اهداف خود استفاده می نمایند ، آورده شده

اند.این بهانه ها باعث میشوند تا افراد احساس گرفتاری و

بیچاره گی کنند.اما شما میتوانید آنها را از زندگیتان حذف کنید.

نقشه ی آماده شده به شما راه آن را نشان میدهد.

عذر و بهانه ممنوع!

در این بخش گلچینی از بهترین و اثرگذارترین نقل قولهای افراد

کامیاب و مشهور گردآوری شده اند. پرسشهایی که افکار خواننده

را به چالش می کشند و کلماتی قدرت بخش که باعث تحول فرد

از شخصیت بهانه جو به شخصیتی پیشگام در کارها می گردند.