شکایت ممنوع مسئولیت پذیر باش

دراین قسمت تلاش شده تا توضیح داده شود که چطور پذیرش مسئولیت باعث رشد و پیشرفت در زندگی و رسیدن به آرزوها و خواسته ها می شود. در واقع یکی از پایه ای ترین علت های نرسیدن به خواسته ها و اهداف بحث فقدان مسئولیت پذیری می باشد. وقتی اوضاع بر وفق مراد نیست و شرایط بخوبی که ما انتطار داریم پیش نمی رود، راحت ترین کار شکایت کردن ، غر زدن و گشتن دنبال کسی است که تقصیرها را به گردن او بیفتند، البته هرکسی بجز خودمان!. طبیعی است که این رویه نه تنها ما را به هیچ جایی نمی رساند، بلکه باعث در جا زدن و حتی بدتر از آن باعث پسرفت و بلا استفاده ماندن پتانسیل های ما نیز می شود. افرادی که بخاطر بدبیاری ها و ناکامی ها شکایت نمی کنند، افرادی هستند هم خودشان و هم شرایطی که در آن به سر می برند را به چالش می کشند و این دست از مردم هستن که در نهایت موفق و پیروز می باشند.مسئولیت پذیری

از مجموعه “سخنرانی های تد”

قدرت مسئولیت پذیری