نوشته‌ها

اهمال كاری یعنی به تأخیر انداختن كارها. به زبان خودمانی یعنی كاری كه ما باید در زمان مشخصی انجام بدهیم را پشت گوش می اندازیم و به زمان دیگری موكول كنیم….

بزرگترین فاکتوری که موفق ترین افراد را از دیگران جدا می کند با یک ایده شروع می شود. به این ایده اگر به درستی فکر و رسیدگی شود بگونه‌ای رشد و گسترش پیدا می‌کند که یک عادت خاص و قدرتمند به نام قدرت بزرگ فکر کردن ایجاد می نماید که…