نوشته‌ها

همه ما در زندگی غول هایی برای خود ساخته ایم و فکر می کنیم نمی توانیم بعضی کارها را انجام دهیم چون باور کرده ایم که نمی توانیم؛

نه من نمی تونم ….