نوشته‌ها

آیا تا به حال احساس بدبختی و افسردگی کرده‌اید؟ آیا در هنگام تجربه این گونه احساسات به جسم خود توجه داشته اید؟ نحوه عملکرد جسم شما چگونه بوده است؟ نحوه ایستادن و قرار گیری اعضای بدن تان چگونه بوده است؟