نوشته‌ها

قط خودت میتونی به خودت کمک کنی…. این یک واقعیت انکار ناپذیر است و کسانی که بدنبال یک منجی یا…..