نوشته‌ها

آیا اشتباه‌ کردن کار غلط و نادرستی است ؟ آیا می توان مرتکب اشتباه نشد؟ واقعیت اینست که همه ی ما مرتکب…